21 kwietnia 2022

Regulamin uczestnictwa w XVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, stanowiący informację o treści Umowy uczestnictwa w XVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej,
 2. Zjazd - XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej odbywający się w Białymstoku w dniach 26-28 maja 2022 roku.
 3. Organizator merytoryczny - Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej z siedzibą w Warszawie przy Banacha 1A 02-097 Warszawa (KRS 0000283497, NIP 7010332196)
 4. Biuro organizacyjne – Interservis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-562, Łódź, ul. Łąkowa 11 NIP: 725-00-09-945 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000116382; REGON 470517762 kapitał zakładowy: 50.000 zł.
 5. Uczestnik - uczestnik Zjazdu
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO).

II. Program Zjazdu

 1. Program Zjazdu jest dostępny pod adresem http://zjazdptmn.pl/. Szczegółowy program Zjazdu zostanie udostępniony do dnia 05 maja 2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wynikających z postanowień Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

III. Rejestracja uczestnictwa w Zjeździe - Zawarcie Umowy o uczestnictwo w Zjeździe

 1. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza on-line poprzez system rejestracji on-line, dostępny na stronie internetowej http://zjazdptmn.pl/rejestracja/
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji upływa w dniu 12.05.2022 roku.
 3. W przypadku wyczerpania limitu osób uczestniczących w Zjeździe przed dniem wskazanym ust. 2 poniżej. Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji
  i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
 4. Po upływie terminu, wskazanego (ust. 2 powyżej), w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo, jeżeli Organizator Zjazdu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie udziału w Zjeździe dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte.

IV. Opłaty – wysokość i zakres

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Zjeździe, dostępna jest na stronie http://zjazdptmn.pl/
 2. Udział w Zjeździe jest możliwy po dokonaniu opłaty.
 3. Opłaty można dokonać:
  • w formie przelewu bankowego (Interservis Sp. z o.o.,
   mBank S.A. 10 1140 2004 0000 3202 8032 6981 z opisem "Zjazd PTMN” oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata),
  • płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę PayPro)
 4. W przypadku płatności - przelewem, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni od dokonania rejestracji w systemie rejestracji on-line.
  Płatności online – realizowane są kartą płatniczą.
  W przypadkach:
  a. – braku opłaty do 12.05.2022 z uczestnictwo w Zjeździe – powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników.
  b. – braku uregulowania pełnej wpłaty do 12.05.2022 za uczestnictwo w Zjeździe - powoduje skreślenie z listy uczestników, a wpłacona wartość zostanie zwrócona z potrąceniem 60% wartości wpłaty w przypadku zgłoszenia rezygnacji do 23 kwietnia 2022.
  Opłaty wskazane przez Organizatora uważa się za wniesione na dzień wpływu środków na konto firmy Interservis.
 5. Za uczestnictwo w Zjeździe zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2020 r. Przypominamy, że chęć otrzymania faktury VAT realizowana jest na etapie rejestracji. Wszystkie faktury będą wysyłane drogą elektroniczną. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z udzieleniem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu dla Biura Organizacyjnego.

V. Rezerwacja hotelu

 1. Baza hotelowa została opublikowana na stronie http://zjazdptmn.pl/ opłata hotelowa jest wymagana w 100% przedpłatą za dokonaną rezerwację hotelową. Bez kosztowe anulowanie rezerwacji hotelowej jest możliwe do dnia 22 kwietnia 2022. Zgłoszenie pisemnej rezygnacji z zakwaterowania do ww. terminu będzie zwrócone w pełnej wartości opłaty za hotel. Pisemną rezygnację należy przesłać na adres: zjazdptmn@interservis.pl.

VI. Rezygnacja z uczestnictwa w Zjeździe oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę

 1. Uczestnik Zjazdu ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  1. do 23 kwietnia 2022 r., Uczestnik otrzyma zwrot 60% opłaty;
  2. po 23 kwietnia 2022 r. Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty;
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie e-mail na adres e-mail: zjazdptmn@interservis.pl (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji).
 4. Opłaty będą zwracane:
  1. I. Po podaniu numeru konta do przelewu bankowego - na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika,
 5. W przypadkach opisanych w pkt I) lub w pkt II), e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
 6. W przypadku zmiany podmiotu dokonującego opłatę wskazanie nowego płatnika wymaga formy pisemnej na dres zjazdptmn@interservis.pl

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika - osoby fizycznej, jest:
  Biuro Organizacyjne – Interservis Sp. z o.o. z siedzibą Interservis sp. z o.o.
  90-562, Łódź, ul. Łąkowa 11 NIP: 725-00-09-945 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000116382; REGON 470517762 Kapitał zakładowy: 50.000 zł

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Zjazdu jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
 2. Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie indyntyfikatora podczas wszystkich aktywności Zjazdu.
 3. W związku z udziałem w Zjeździe uczestnicy nie mogą dostarczać jakikolwiek treści bezprawnych.
 4. W przypadku ewentualnego sporu sprawy będą kierowane na drogę mediacji.
  W razie konieczności sprawę rozstrzygnie polski sąd powszechny, a sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora - Interservis. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 5. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się
  z Organizatorem Kongresu pod adresem e-mail: zjazdptmn@interservis.pl lub telefonicznie +48 42 637 12 15.
 6. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na witrynie internetowej http://zjazdptmn.pl/. Regulamin
  z wprowadzonymi zmianami jest udostępniony Uczestnikom w taki sposób, aby mogli go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.