20 stycznia 2020

Abstrakty

Regulamin abstraktu XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

 1. 1. Uczestnik przesyła abstrakt swojego wystąpienia do dnia określonego przez Organizatora.
 2. 2. Abstrakt powinien być przesłany za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Rejestracji na Zjazd - https://zjazdptmn2020.syskonf.pl/abstrakty
 3. 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zawartą w abstrakcie konferencyjnym.
 4. 4. W przypadku niskiej wartości merytorycznej lub występowania rażących błędów Organizator może odrzucić nadesłany abstrakt.
 5. 5. Przyjęte abstrakty zostaną przyjęte do prezentacji ustnych w ramach sesji naukowych i plakatowych. Dodatkowo, wyróżnione plakaty zostaną zakwalifikowane do krótkich prezentacji w ramach przerw kawowych.

 

 Terminy

 1. 1. Termin zgłaszania streszczeń upływa 15 marca 2020r.
 2. 2. Ocena recenzentów i koordynatorów zostanie dokonana do 31 marca 2020r.
 3. 3. Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji do 10 kwietnia 2020r.

 

 Układ i zawartość streszczenia

 1. 1. Streszczenie musi zawierać:
 2. - Wszystkie dane które wymaga formularz zgłoszenia abstraktów dostępny na stronie
 3. - Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Nie więcej niż 3000 znaków ze spacjami i tabelami.
 4. - W załączniku Uczestnik zgłaszający abstrakt może zamieścić ilustracje, ryciny lub inne materiały jeśli są istotne w prezentacji abstraktu pracy.

 

 Postanowienia końcowe

 1. 1. Przesłanie zgłoszenia udziału czynnego w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi zmianami).
 2. 2. Koszt pobytu i przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie również w przypadku uczestnictwa czynnego.
 3. 3. Wszystkie dane osobowe przechowywane są przez Organizatora w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za udział w Konferencji. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 4. 4. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie Konferencji zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.