20 stycznia 2020

Abstrakty

INFORMACJE DODATKOWE:

INFORMACJE DO PREZETACJI USTNYCH:

Osoby realizujące doniesienia zakwalifikowane do wystąpień ustnych proszone są o przygotowanie 10' prezentacji w Power Point.
Realizacja zgodnie z programem zamieszczonym na stronie www.

Wyróżnione abstrakty prezentowane podczas Sesji plakatowej
zaplanowane są do 5' prezentacji.

PIĄTEK- 11.00-11.30 Sesja 1. prezentacji wyróżnionych plakatów

Prowadzący: Prof. J. Braziewicz

 1. A. Budzyńska, A. Kubik, K. Kacperski, P. Szubstarska, M. Kuć, P. Piasecki, M. Konior, M. Dziuk, E. Iller. Ocena frakcji przecieku płucnego
  w procedurach terapeutycznej i diagnostycznej z użyciem Y-90: badania fantomowe.
 2. K. Ciborowski, A. Gramek-Jedwabna, M. Gołąb, R. Czepczyński. Quantitative evaluation of the AI based image enhancement method applied to PET images acquired with a reduced acquisition time.
 3. A. Kubik, A. Budzyńska, K. Kacperski, P. Szubstarska, M. Kuć, P. Piasecki, M. Konior, M. Dziuk, E. Iller. Y-90 PET/CT and SPECT/CT anthropomorphic phantom imaging. Qualitative and quantitative assessment of visibility of cold and hot liver tumours.
 4. A. d'Amico, D. Borys, I. Gorczewska, P. Bzowski, T. Rutkowski, G. Kramer-Marek. Stability of PET FDG radiomic features in patients with head and neck cancer using different imaging protocols.
 5. R. Kuliński, I. Charzyńska, J. Kunikowska, L. Królicki. Możliwości oceny dawek pochłoniętych w wybranych organach w czasie leczenie tandemowego  [90Y]Y/ [177Lu]Lu –DOTATATE.

 

PIĄTEK- 16.00-16.30 Sesja 2. prezentacji wyróżnionych plakatów

Prowadzący: Prof. A. Sowa-Staszczak

 1. H. Listewnik, S. Kurkowska, K. Żurawska, H. Piwowarska-Bilska, J. Iwanowski, B. Birkenfeld. Ocena ilościowa scyntygrafii przytarczyc
  z 99mTc -MIBI SPECT/CT.
 2. P. Szumowski, S. Abdelrazek, M. Mojsak, Ł. Żukowski, M. Sykała, A. Kociura-Sawicka, J. Myśliwiec. Zwiększenie efektywności radiojodoterapii wola wieloguzkowego nietoksycznego poprzez odpowiednie zastosowanie methimazolu.
 3. M. Szostek, M. M. Chojnowski, M. Benke, P. Godlewska, D. Owczarczak, P. Góralski, E. Stachlewska-Nasfeter, J. Gałczyński, A. Moczulska,
  W. Chalewska, W. Chudziński, M. Dedecjus. Porównanie przydatności scyntygrafii planarnej w fazie wczesnej, opóźnionej oraz SPECT/CT w lokalizacji gruczolaków przytarczyc - doniesienie wstępne.
 4. M. Chojnowska, A. Giżewska, E. Witkowska – Patena, M. Dziuk. Przerzut raka pęcherzykowego tarczycy do jamy nosowej – opis bardzo rzadkiego przypadku.
 5. A. Skoczylas, E. Centrner-Łubocka, A. Gołębiowska, A. Kluza, J. Raniszewska, M. Żyła, D. Jędrzejuk. Efekty leczenia radioaktywnym jodem
  I-131 skompensowanych guzków autonomicznych tarczycy po wcześniejszym farmakologicznym uzyskaniu supresji wydzielania TSH.

 

SOBOTA- 12.15-12.45 Sesja 3. prezentacji wyróżnionych plakatów

Prowadzący: Prof. B. Birkenfeld

 1. I. Samek, N. Wtykło-Bartoszcze, A. Żelazowska, M. Pachowicz, M. Jańczyk. Rola scyntygrafii dynamicznej przy podejrzeniu niedrożności żyły głównej górnej – opis przypadku.
 2. P. Gadzicki, M. Nowak, A. Dyła, M. Gadzicki. Rzadkie powikłanie pod postacią przetoki żółciowo-oskrzelowej uwidocznionej
  na obrazach cholescyntygraficznych oraz SPECT/CT.
 3. P. Ziółkowska, A. Sałyga, R. Czepczyński, M. Ruchała. Uptake of Technetium-99m MDP on bone scintigraphy and SPECT/CT
  in pulmonary amyloidosis – case report.
 4. R. Giersz, R. Czepczyński, M. Ruchała. Stan węzłów chłonnych śródpiersia u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca – na ile wierzyć obrazowi PET-CT?
 5. M. Błaszczyk, P. Cichocki, J. Kuśmierek, A. Płachcińska. Wstępne porównanie wyników badania perfuzji mięśnia sercowego
  na standardowej dwugłowicowej kamerze scyntylacyjnej oraz na kamerze półprzewodnikowej CZT.

Pozostałe zrecenzowane prace prezentowane będą podczas Zjazdu.

Przygotowanie abstraktów w formacie B1 w układzie pionowym

Wysokość formatu B1: 1 000 mm = 100,0 cm
Szerokość formatu B1: 707 mm = 70,7 cm

 Prosimy o dostarczenie prac do recepcji zjazdu w dniu 26.05.2022 do godziny 10.30. Recepcja zjazdu
Hotel Gołębiewski ul. Płacowa 7 15-064 Białystok  


 

Regulamin abstraktu XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej

 1. 1. Uczestnik przesyła abstrakt swojego wystąpienia do dnia określonego przez Organizatora, warunkiem złożenia abstraktu jest czynny udział w
  XVII Zjeździe Medycyny Nuklearnej .
 2. 2. Abstrakt powinien być przesłany za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Rejestracji na Zjazd - zjazdptmn.pl/formularz-abstraktow
 3. 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zawartą w abstrakcie konferencyjnym.
 4. 4. W przypadku niskiej wartości merytorycznej lub występowania rażących błędów Organizator może odrzucić nadesłany abstrakt.
 5. 5. Przyjęte abstrakty zostaną przyjęte do prezentacji ustnych w ramach sesji naukowych i plakatowych. Dodatkowo, wyróżnione plakaty zostaną zakwalifikowane do krótkich prezentacji w ramach przerw kawowych.

 

 Terminy

 1. 1. Termin zgłaszania streszczeń upływa 15 marca 2022r.
 2. 2. Ocena recenzentów i koordynatorów zostanie dokonana do 31 marca 2022r.
 3. 3. Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy oraz formie prezentacji do 10 kwietnia 2022r.

 

 Układ i zawartość streszczenia

 1. 1. Streszczenie musi zawierać:
 2. - Wszystkie dane które wymaga formularz zgłoszenia abstraktów dostępny na stronie
 3. - Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski. Nie więcej niż 3000 znaków ze spacjami i tabelami.
 4. - W załączniku Uczestnik zgłaszający abstrakt może zamieścić ilustracje, ryciny lub inne materiały jeśli są istotne w prezentacji abstraktu pracy.

 

 Postanowienia końcowe

 1. 1. Przesłanie zgłoszenia udziału czynnego w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi zmianami).
 2. 2. Koszt pobytu i przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie również w przypadku uczestnictwa czynnego.
 3. 3. Wszystkie dane osobowe przechowywane są przez Organizatora w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za udział w Konferencji. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 4. 4. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie Konferencji zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.