21 kwietnia 2022

Informacje RODO

 1. Dane osobowe przetwarzane są na opisanych w informacjach RODO.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: Interservis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, e-mail: biuro@interservis.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i może być cofnięte w każdym czasie.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • w przypadku osób fizycznych będących stroną Umowy - wzięcia udziału w Zjeździe, założenia internetowego konta niezbędnego do odtwarzania materiałów kongresowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności: wystawiania certyfikatów uczestnictwa w Zjeździe, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w szczególności obowiązków podatkowo – księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. Dane osobowe mogą być udostępnione:
  • podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Zjazdu, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora, w tym usług podwykonawcy PayPro w przypadku płatności za jego pośrednictwem, podmiotom uprawnionym do naliczania punktów edukacyjnych.
 7. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z Interservis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
  Dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu udziału w Zjeździe -- przez czas realizacji Zjazdu oraz usług przewidzianych Umową, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  • w celu naliczania punktów edukacyjnych – do czasu zaakceptowania punktów po okresie rozliczeniowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  • w przypadku wyrażenia jakiejkolwiek zgody – do czasu jej odwołania.
 8. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 12. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przekazywane są Organizatorowi przez Podmiot wysyłający, Podmiot wysyłający zobowiązuje się przekazać Uczestnikowi wskazane powyżej informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także informuje go o fakcie przekazania danych osobowych Organizatorowi i o kategoriach przekazanych danych osobowych.